Narrè

Narrè letteralmente significa indietro, ma, nell’intrecciarsi della vita e delle vicende personali, volgere lo sguardo indietro significa trovare lo slancio e la spinta per far ripartire il motore del proprio domani.

Narrè significa ritrovare il senso della vita nel momento in cui indipendentemente dalla nostra volontà ci si chiede di fermarci.

È un viaggio musicale che alterna momenti di riflessione ad attimi sognanti, storie di vita quotidiana e grida di denuncia verso una società priva di valori; guardarsi indietro diventa allora un bisogno, un’esigenza di ripercorrere la storia della nostra vita e di risalire dal fondo.

Questo album si può definire un concept che ha come filo conduttore il tempo che passa, che è passato e che passerà.

Acquista la copia fisica sul sito di Isola Tobia Label
Acquista su iTunes
Acquista su Amazon
Ascolta su Spotify

“Dopo 20 anni di carriera sentiamo ancora il bisogno di condividere gli angoli segreti delle nostre anime, di raccontare storie dove ognuno possa identificarsi, serate passate davanti ad un bicchiere di vino felici per aver condiviso assieme un progetto che racchiude le nostre vite e le nostre esperienze musicali in un sound nuovo che ci rispecchia… un viaggio dove le emozioni e l’entusiasmo sono ancora gli stessi, come se fosse il primo disco”.

1. A tia ca nun ci cridi
2. Finu a ccà
3. Acchiana
4. Liberi
5. Narrè
6. Sonu d’amuri
7. U me silenziu
8. Sonnu
9. N’antisa di beni
10. Mamma africa
11. D’acqua e poesia
12. Uccia d’amuri
13. Ti lassu u tempu


VORIANOVA

Biagio Di Gesaro – Voce
Luca Di Martino – Chitarre
Alessandra Macellaro La Franca – Pianoforte e synth
Fabrizio Pezzino – Batteria

Hanno suonato inoltre:

Mariano Tarsilla: basso elettrico
Leonardo Bruno: arrangiamenti archi
Gloria Grisanti: voce
Leandro Di Gesaro: metallofono cromatico
Leandro e Giovanna Di Gesaro: voci

 

CREDITS

Edizioni e pubblicazione: Carlo Giovanni Mercadante Editore
Registrato da Biagio Di Gesaro e Leonardo Bruno
presso FEAT SOUND Recording Studio Isnello (PA)
Mixato da Leonardo Bruno
Mastering presso WHITE SOUND Mastering Studio Scandicci (FI) di Tommy Bianchi

Foto Pino Re – Foto drone Fortunato Scimeca

Testi: Biagio Di Gesaro, Luca Di Martino

Musica: Luca Di Martino;
Alessandra Macellaro La Franca per
“Narrè” & ” U me silenziu “

Biagio Di Gesaro per “Uccia d’amuri
Arrangiamenti: VORIANOVA e Leonardo Bruno

Testi originali in dialetto

Testo: Biagio Di Gesaro
Musica: Luca Di Martino

Quant’è struduta sta porta tuppiata
pi cunfissari tutti l’hannu ammuttata
semu figli du stissu putittu
scueti e cuntenti cu n’anticchia di pani schittu

N’anticchia di pani schittu
e mi pareva na bona pinzata
fari truvari na tavula cunzata
di superchiu c’è sulu a dibulizza
ma a nuddu si fa mancari na carizza mancari na carizza

O signuri c’è tantu di fari
tanti li ucchi di sfamari
danni lustru preu e pani
dinni a strata c’ama fari
e se poi t’arresta tempu
a sti briganti dacci abbentu
dacci occhi pi taliari
ca stu munnu cancia p’amari

Agliuttu lentu stu putittu d’amuri
nuddu fa nenti un ti stari agnuni
na spiranza all’altari s’adduma
panzi vacanti Diu i lacrimi l’asciuga

Diu i lacrimi l’asciuga
p’abbuscari s’arrancia cu duna
du truppu aviri si ci s’affuca
bona crianza ca svidi e pruvvidi
mani e priera a tia ca nun ci cridi a tia ca nun ci cridi

Testo: Biagio Di Gesaro
Musica: Luca Di Martino

Finu a ccà ci sugnu
menu mali sugnu ccà
finu a ccà ti pozzu diri
di chi parra lu tempu
m’arricriu di chi fazzu
e a chi vogliu nun penzu
sugnu ccà a vrazza aperti
nzoccu ammatti ull’aspettu
finu a ccà ti pozzu diri
quanti stiddi haiu taliatu
di li voti allivancatu
se pintutu ma c’ha pruvatu

Finu a ccà ti scrivu
quantu beni fa l’amuri
a paroli un diri nenti
dacci focu e metti manu
t’anzertu quann’è l’ura
di cu torna o addimura
se c’è scuru parra a luna
e cu lustru anima nuda
finu a ccà ti pozzu fari
nu quadru arripizzatu
addisiatu e disignatu
cu lu tempu l’acculuratu

Quantu scuru pozza fari
dumani farà agghiurnari
cori chinu e mani vacanti
la vita ti porta avanti
du mari un si vidi funnu
un si perdi nuddu o munnu
finu a quannu senza lintari
c’è la vita di nvintari

Finu a ccà ci sugnu
menu mali sugnu ccà
cu caluni di silenzi
e carizzi tocca cori
e se chiddu chi semu
è dari un senzu a li passi
ogni vulatu rispiru
veni a menu e nun torna
finu a ccà ti pozzu diri
i fiuri arricugliuti
i voti ca un ci pinzaiu
ma su assai a cu abbrazzaiu

Testo: Biagio Di Gesaro
Musica: Luca Di Martino

Senti comu cancia u tempu
a curpa nun cià dari o ventu
si tu chi cerchi farsu senzu
nun fari casu a mia io nun ti penzu
io nun ti penzu
ascuta a mia ca unn’haiu ragiuni
mettiti nto mpostu agnuni
senti comu chiovi a versu
chi friddu fa puru cu suli si n’omu persu
si n’omu persu

Chista eni vita a tempu
moderna chi ti teni fermu
parranti chi ti teni zittu
viglianti ma nun si rittu
t’abbasta se mi chiamu pazzu
i cunti nte sacchetti fazzu
nuddu parra di turnari
quantu ancora hava durari

Acchiana, acchiana, acchiana
ca sta timpa pari chiana
l’amuri è na porta aperta
e nuddu fora aspetta
acchiana acchiana acchiana
du funnu l’omu chiama
p’amuri unni cridemu
nte manu u munnu avemu

Simina tantu un crisci nenti
surdu comu un mutu senti
ti cridi e ridi e si cuntentu
nesci p’accattari aria io mi nnapentu
io mi nnapentu
stu lustru chi nun fa rumura
pi finta cadunu li mura
nun cridiri di chi mi vestu
mi vinnu pi canciari terra io ccà m’arrestu
io ccà m’arrestu

Testo e Musica: Luca Di Martino

Inchili li uri inchili
abbattili sti muri e cridici
nenti si smovi se nuddu voli
mprestami l‘amuri spicciati
megliu è cu nn’havi nenti
ca poi pi nenti nuddu fici nenti
strincili sti spini un punciunu
canciami se un servu iettimi
nenti si smovi se nuddu voli
saziami di to paroli
megliu è cu nn’havi nenti
ca poi pi nenti nuddu fici nenti
megliu è cu nn’havi nenti
megliu cu nn’arresta a dari

liberi comu na foglia cadiri nterra arripigliari u volu
liberi comu na poesia comu l’aria comu i cordi da me chitarra
liberi e accussi sia haiu cchiu tempu pi tia
liberi comu na fuddia longu lu viaggiu libera la me via

spennili li uri spennili
o passu du mumentu tincili
dannatu è u tempu vinnuta l’anima
curri unn’arristari ccà
megliu è cu nn’havi nenti
ca poi pi nenti nuddu fici nenti
scrivili i to iorna scrivili
vagnati e cu ventu asciugati
un ti scantari prova a vulari
du vautu pò taliari u vasciu
megliu è cu nn’havi nenti
ca poi pi nenti nuddu fici nenti
megliu è cu nn’havi nenti
megliu cu nn’arresta a dari

Testo: Biagio Di Gesaro
Musica: Alessandra Macellaro La Franca

di tantu tempu mi sentu ranni
cu ci curpa s’accucchiaru l’anni
ci stetti sapiddu quantu
e di vita n’autru e tantu
na manciatu di pruvulazzu
e spirtizzi comu fussi pazzu
sorti di foglia o ventu
varcuzza di mari lentu
quantu munnu haiu taliatu
quantu mari haiu natatu
nmenzu e strati m’haiu pirdutu
e sempri a casa m’arridduciutu
na iuta e na vinuta
a ccu si lassa è pirduta
ma cu nesci l’anzirtau
si dannau cu aspittau

ma nun si torna narrè
tempu cu mia finchè ci nnè
terra d’infiniti passi
vita chi fui nun turnassi
dumani un sarà oggi
narrè un ci su roggi
narrè u cuntu c’ammattiu
a casa ci si tu amuri miu
ci si tu amuri miu

se nascissi n’autra vota
un canciassi mancu na nota
sparagnata vita arrisetta
quantu n’haiu nta sacchetta
scriviri da vita m’alliena
un canciassi mancu na pena
zitti comu l’aria su i paroli
a cuntu a cu sentiri la voli

Testo e Musica: Luca Di Martino

Si a megliu canzuni disignu d’amuri
ci mettu i me noti pi tutti li voti
ca ti perdi e t’aspettu
si un sonu chi sbatti nto pettu
si duci e ruversa viglianti e curiusa
si un ventu chi sciuscia cchiu forti e fa rapiri l’occhi
si un sonnu stanotti
si na manta e cu tia nenti manca
i iorna passanu currunu s’allivancunu e nun tornanu
c’era na vota un tempu
i tempi cancianu accurzanu allarganu s’alluntanunu
ma l‘amuri s‘avvicina

sonu d’amuri
cu tia o latu scurrunu li uri
nun servi lumi
cu tia o scuru perdu lu cori
sonu d‘amuri
sonu chi scurri nta li me vini
nun servi tempu
ci su carizzi chi cantanu un sonu d’amuri

si un suli chi spunta tra cu ascuta e cu cunta
si rosa chi crisci spinusa profuma e culura
si lu sali nto mari
si lu senzu di lu me cantari
si bedda vistuta pazienti e radiusa
si un passu du celu chi adasciu io vogliu taliari
si dda stidda di notti
e se si stanca l’amuri unni manca
i iorna passanu currunu s’allivancunu e nun tornanu
c’era na vota un tempu
i tempi cancianu accurzanu allarganu s’alluntanunu
ma l‘amuri s‘avvicina

Testo: Biagio Di Gesaro
Musica: Alessandra Macellaro La Franca

Aricchi ca nun sentunu
dissapiti paroli tornanu
ascutu e m’affruntu
mi perdu e cunfunnu
ma nun ci fa nenti
un semu stissa genti
discursi a miliuna
e l’arma diuna
cadi sempri aggritta
lingua all’aria zitta
sutt’occhiu professura
e a fari s’addimura
sciarri fannu battagli
cu cridi sti sunagli
ci ni fussi di pigliari
tanti ucchi pi dannari

la vita è na meraviglia
e tu si chiddu chi m’assumiglia
ogni sciatu ogni lumi di suli
ogni carizza chi chiami amuri
a ogni modu a unni e gghiè
cu si e un passu narrè
c’è tempu vinu e ventu
u to fari sarà u me silenziu

si campa cu du vizzi
rispettu e carizzi
sciatu d’amaru putiri
occhi chi sannu chi diri
narrè cu voli torna
du scuru s’agghiorna
comu t’annetti i manu
u malaffari ti pari sanu

Testo e Musica: Luca Di Martino

Partiri e turnari
mettiri e livari
vestiri e spugliari
se agghiorna ava scurari
u tempu n’assumiglia
a cu lassa e cu si piglia
si nvolu e perdi l’ali
tocchi terra o tocchi u mari
circari e nun truvari
curriri e aspittari
silenziu e vucciria
d’amuri un t’abbagliari
u tempu n’assumiglia
a cu lassa e cu si piglia
comu sciumi versu u mari
arriva a notti e poi sunnari

sonnu sonnu na vita chi si sta cunsannu
sonnu na manu c’accarizza un sonnu
se chiuiu l’occhi a tia vidu è un sonnu
un sonnu chiusu dintra mia
sonnu sonnu a me patri mi sduvigliu è un sonnu
è sulu un sonnu c’accarrizza a notti
se rapu l’occhi nun lu vidu è un sonnu
un sonnu chiusu dintra mia

scinniri e acchianari
perdiri e canciari
chianciri e smaniari
senza sonu poi abballari
cogliri e chiantari
vinniri e vanniari
ti poi accattari puri a luna
è notti e poi sunnari
stu specchiu ti fa vecchiu
stu passu porta a spassu
sta storia è sempri a stissa
perdi u scaltru e trovi u fissa
u tempu n’assumiglia
a cu lassa e cu si piglia
si nvolu e perdi l’ali
tocchi terra o tocchi u mari

Testo: Biagio Di Gesaro
Musica: Luca Di Martino

Spetta puru a mia parrari di l’amuri
chi scummina pressapocu l’eternu di li uri
ma ci voli un cori ranni p’abbastari a cuntari
nuddu sonnu sà addisiari ne na vita p’aspittari
misi u munnu suttasupra pi truvari un ciuri raru
cu lu suli chi ci mpica u tegnu nte me manu
comu petra nun si rumpi mancu quannu l’acqua scrusci
e ventu chi l’annaca su i carizzi chi canusci

ti spetta l’amuri chi t’arresta appressu
chi t’accumpagna se voi m’arrestu
e chi ti talia di prima matina
d’anticchia di vuci chi ti sta vicina
ti spetta l’amuri ca mai siddia
n’antisa di beni o latu a tia
e chi t’ascuta se stai cantannu
ca ti ci appoi a mia taliannu

veni d’un sacciu d’unni ma sempri t’haiu parratu
stai cueta sarà pi sempri haiu tempu sparagnatu
stissa è a misura di sti vrazza chi su unciuti
curti su i lunghizzi chi ni tenunu spartuti
a me vita s’appuntau nto silenziu di paroli
riparu e nostri passi e chiddu chi ci voli
nto furriari di lu munnu cueti e nun sapillu
sunnu figli i nostri cori semu casa e nun capillu

Testo e Musica: Luca Di Martino

In viaggio fra due isole
ci separa l’acqua e il sale
non vengo da lontano
ho a bordo un pò di me e quel che resta saprà
di un’onda che accompagna la scia
e una speranza che mi porto via
apprezza ciò che hai
sei ricco più di me come mai non lo sai
ti trattiene la tua terra
il mio cielo ha perso una sua stella
ma adesso voglio sognare
sai rimango ma vorrei tornare

mamma africa mamma africa quantu figli sparsi pi lu munnu
mamma africa mamma africa li to stori unni cuntari a nuddu
mamma africa mamma africa quantu notti parranu di tia
mamma africa mamma africa se ti chiamu ancora m’arrispunni

il viaggio è sempre in bilico
tra quello che non so e quello che non ho
in tasca ho qualche spicciolo
mi basterà per vivere e poi che ne sarà
di un tempo nuovo o un’allegria
una speranza avrò per compagnia
sorrido fra le nuvole
fra il silenzio e il sole e la mia libertà
c’è un’ isola felice
sa di pace questo vento dove mi porterà
faccio due passi in riva al mare
sai rimango ma vorrei tornare

mamma africa mamma africa quantu figli sparsi pi lu munnu
mamma africa mamma africa li to stori unni cuntari a nuddu
mamma africa mamma africa quantu notti parranu di tia
mamma africa mamma africa se ti chiamu ancora m’arrispunni
mamma africa mamma africa chi caluri quannu nesci u suli
mamma africa mamma africa i to sapuri io li sentu ancora
mamma africa mamma africa quanti passi lenti pi li vii
mamma africa mamma africa se ti chiamu ancora m’arrispunni

Testo e Musica: Luca Di Martino

Furria l’elica furria a stentu la vita
vota i pagini mmisca li carti
un ti rudiri è sulu tempu chi passa
teniti forti e senti crisciri l’anni
talia e ridi e a cu ti ncontra saluta
proi na manu mmisca i culura
un ti scantari è sulu toccu di vita
dacci aricchi è sulu bona cumpagna

e stanotti nun perdiri tempu va e sduviglia li sonni
pi cuperta hai stu cielu di stiddi
semu acqua e poesia

furria l’elica passa lenta la notti
tenimi i manu m’agnunu a tia
uccia d’acqua cocciu di sali
n’abbrazzamu comu fussimu mari
a stissa sorti ni porta luntanu
u stissu sciatu n’avvicina a la riva
un ti scantari è sulu toccu di vita
dacci aricchi è sulu bona cumpagna

e stanotti nun sentiri friddu va e scummoglia li sonni
semu sulu mani unciuti e priera
semu acqua e poesia

e stanotti nun circari lu sensu nenti n’arresta lu sai
semu mari e battitu d’ali
semu acqua e poesia
semu acqua e poesia

Testo e Musica: Biagio Di Gesaro

Sciuscia nu ventu nu ventu di festa
porta na uccia na neglia di terra
vogliu cantari vogliu sunari
vogliu scurdari stancari a ballari
pi tuttu lu tempu sciuscia oh ventu
rapi sti porti e portiti sti pinzeri
tuttu è cuetu tuttu na festa
taliari sta terra e ridiri di sta vita
sentiri lu cantu lu cantu di la sira
sentiri la vuci la vuci di lu cori
sentiri sunari sunari milli stiddi
passari li uri li uri e poi li iorna
sta duci canzuna scappa vola e migra
l’animi sduviglia sduviglia e rapi l’occhi
pi darici un sensu e pi falla sintiri
luntanu luntanu arriva arriva fina ncelu

neglia di terra fai prestu ca chiovi
astuta stu focu vagnia sti cori
neglia di terra uccia d’amuri
pi tutti un culuri pi tutti nu tettu

sciuscia oh ventu porta sta neglia
un perdiri tempu c’è voglia di festa
sta uccia d’amuri nta stu granni celu
tu pensi un ci avasta ma tu chiovila u stissu
senza riparu prestu dai chiovi
tutti aspittamu ca ni vagniamu
eccu ca chiovi sta uccia d’amuri
balla la genti accumincia la festa

Testo e Musica: Luca Di Martino

Ti lassu na canzuna
ti po pigliari sti paroli
e addifennili nta to anima
ti lassu un ciuri
ti po pigliari i so culura
e acculurati la vita di iornu a iornu
di iornu a iornu
ti lassu u tempu
ti poi arrunchiari i to ricchizzi
ma u tempu vola e si nni va
ti lassu u suli
ti poi taliari i to manu
na carizza un custa nenti ma simina amuri

ti lassu sulu
senza aviri e senza dari
bonavintura t’accumpagna di iornu a iornu
di iornu a iornu

ti lassu u tempu
ti poi arrunchiari i to ricchizzi
ma u tempu vola e si nni va

English Lyrics

Testo: Biagio Di Gesaro
Musica: Luca Di Martino

HOW CONSUMED IS THIS DOOR KNOCKING
TO CONFESS EVERYONE PUSHED HER
WE ARE CHILDREN OF THE SAME FAMINE
RESTLESS AND HAPPY WITH A LITTLE DRY BREAD
A LITTLE DRY BREAD

I THOUGHT IT WAS A GOOD IDEA
FINDING A BANISHED TABLE
THERE IS ONLY WEAKNESS
BUT NO ONE MISSES A CARESS
MISSES A CARESS

OH GOD THERE’S SO MUCH TO DO
SO MANY MOUTHS TO FEED
GIVE US LIGHT CONTENTMENT AND BREAD
TELL US THE WAY WE MUST GO
AND IF YOU STILL HAVE TIME
TO THESE BRIGANDS GIVE THEM PEACE
GIVE THEM EYES TO LOOK
THAT THIS WORLD CHANGES TO LOVE

I SLOWLY SWALLOW THIS HUNGER FOR LOVE
NO ONE DOES ANYTHING DO NOT STAND ASIDE
A HOPE AT THE ALTAR IS KINDLED
EMPTY BELLIES GOD THE TEARS DRY
GOD THE TEARS DRY

THE ONE WHO GIVES HAVE TO LOOK AFTER THEMSELVES TO EARN
YOU CAN DROWN FROM HAVING TOO MUCH
GOOD CREATION SEEING AND PROVIDING
HANDS AND PRAYERS TO YOU WHO DON’T BELIEVE IT
TO YOU WHO DON’T BELIEVE IT
OH GOD THERE’S SO MUCH TO DO…

Testo: Biagio Di Gesaro
Musica: Luca Di Martino

UP TO HERE I AM
THANK GOODNESS I AM HERE
UP TO HERE I CAN TELL YOU
WHAT TIME SPEAKS OF
I’M FULL OF WHAT I DO
I DON’T THINK ABOUT WHAT I WANT
I’M HERE WITH OPEN ARMS
WHAT HAPPENS TO ME I DON’T EXPECT

UP TO HERE I CAN TELL YOU
HOW MANY STARS I WATCHED
OF THOSE TIMES THAT I FELL
IF I REPENTED BUT AT LEAST I TRIED
UP TO HERE I CAN WRITE TO YOU
HOW LOVE IS GOOD FOR YOU
IN WORDS SAY NOTHING
FIRE IT AND DO SOMETHING
I GUESS WHEN IT’S TIME
THAT SOMEBODY RETURNS OR IS LATE
IF IT’S DARK SPEAK TO THE MOON
AND IF THERE IS LIGHT THE SOUL IS NAKED
UP TO HERE I CAN DRAW FOR YOU
A PATCHED PICTURE
DESIRED AND DRAWN
I COLORED IT WITH TIME

HOW DARK IT CAN DO
TOMORROW IT WILL BE A NEW DAWN
FULL HEART AND EMPTY HANDS
LIFE BRINGS YOU FORWARD
NO ONE CAN SEE THE DEPTHS OF THE SEA
NO ONE IS LOST IN THE WORLD
UNTIL I NEVER STOP
THERE IS LIFE TO BE INVENTED

UP TO HERE I AM
THANK GOODNESS I AM HERE
WITH AN EXCUSE FOR EVERY SILENCE
AND CARESSES TOUCH YOUR HEART
AND IF WHAT WE ARE
IS MAKING SENSE OF THE STEPS
EVERY FLY OF BREATH
FAILS AND DOES NOT RETURN
UP TO HERE I CAN TELL YOU
WHO I HAVE BEEN
THE TIMES I DIDN’T THINK ABOUT IT
BUT THERE ARE SO MANY HUGS I GAVE
HOW DARK IT CAN DO…

Testo: Biagio Di Gesaro
Musica: Luca Di Martino

LISTEN TO HOW TIME CHANGES
THE FAULT IS NOT OF THE WIND
YOU ARE LOOKING FOR A FALSE SENSE
I DON’T THINK ABOUT YOU
I DON’T THINK ABOUT YOU
LISTEN TO ME I AM NOT RIGHT
GET IN A SHELTERED CORNER
FEEL HOW IT RAINS WELL
HOW COLD IT IS WITH THE SUN YOU ARE A LOST MAN

THIS IS A LIFE IN TIME
MODERN THAT KEEPS YOU STEADY
TALKING THAT KEEPS YOU QUIET
WAKEFUL BUT YOU ARE NOT HONEST
IT’S ENOUGH IF I CALL MYSELF CRAZY
I’M COUNTING IN THE POCKETS
NO ONE TALKS OF RETURNING
HOW MUCH LONGER IT MUST LAST

GO UP GO UP GO UP
THAT THIS CLIMB SEEMS FLAT
LOVE IS AN OPEN DOOR
AND NO ONE OUTSIDE IS WAITING
GO UP GO UP GO UP
FROM THE BOTTOM MAN CALLS
FOR LOVE WE DO NOT BELIEVE
WE HAVE THE WORLD IN OUR HANDS

SOW BUT NOTHING WILL GROW
DEAF AS A MUTE YOU HEAR
YOU BELIEVE AND LAUGH AND YOU’RE HAPPY
GO OUT TO BUY AIR I DO REGRET IT
THIS LIGHT THAT MAKES NO NOISE
FOR PRETEND FALL THE WALLS
DON’T BELIEVE WHAT I WEAR
I SELL MYSELF TO CHANGE LAND I STOP HERE
GO UP GO UP GO UP…

Testo e Musica: Luca Di Martino

FILL THE HOURS
TEAR DOWN THESE WALLS AND BELIEVE IT
NOTHING MOVES IF NO ONE WANTS IT
LEND ME LOVE AND COME SOON
BETTER IS TO HAVE NOTHING
BECAUSE NOBODY DOES ANYTHING FOR NOTHING
TIGHTEN THESE THORNS THAT DO NOT STING
CHANGE ME IF YOU DON’T NEED ME
NOTHING MOVES IF NO ONE WANTS
SATIATE ME WITH YOUR WORDS
BETTER IS TO HAVE NOTHING
BECAUSE NOBODY DOES ANYTHING FOR NOTHING
BETTER IS TO HAVE NOTHING
BETTER IS WHO SHOULD GIVE NOTHING

FREE AS A LEAF TO FALL TO THE GROUND AND RESUME FLIGHT
FREE AS A POEM AS AIR AS THE STRINGS OF MY GUITAR
FREE AND SO BE IT I HAVE MORE TIME FOR YOU
FREE AS THIS MADNESS ALONG THE ROAD FREE MY WAY

SPEND THE HOURS SPEND THEM
AT THE STEP OF THE COLORING MOMENT
DAMNED IS TIME SOLD SOUL
RUN DON’T STAY HERE
BETTER IS TO HAVE NOTHING
BECAUSE NOBODY DOES ANYTHING FOR NOTHING
WRITE YOUR DAYS DOWN
WET AND DRY WITH THE WIND
DON’T BE AFRAID TRY TO FLY
FROM ABOVE YOU CAN SEE THE BOTTOM
BETTER IS TO HAVE NOTHING
BECAUSE NOBODY DOES ANYTHING FOR NOTHING
BETTER IS TO HAVE NOTHING
BETTER IS WHO SHOULD GIVE NOTHING
FREE AS A LEAF…

Testo: Biagio Di Gesaro
Musica: Alessandra Macellaro La Franca

I HAVE FELT GROWN UP FOR A LONG TIME
WHOSE FAULT THEY ARE ADDED TO THE YEARS
IT TOOK ME WHO KNOWS HOW LONG
AND LIFE ANOTHER AND SO MUCH
I’VE EATEN A LOT OF DUST
AND ACTING LIKE I’M CRAZY
LIKE A LEAF IN THE WIND
LITTLE BOAT OF SLOW SEA
HOW MUCH WORLD I WATCHED
HOW MUCH SEA I SWAM
I GOT LOST IN THE STREETS
AND I ALWAYS CAME HOME
ONE WAY AND ONE WAY BACK
WHO LEAVES IS LOST
BUT THE ONE WHO GETS OUT HAS GUESSED
BUT IT’S DAMNED WHO WAITED

BUT THERE’S NO TURNING BACK
TIME WITH ME UNTIL THERE IS
LANDS OF INFINITE STEPS
LIFE THAT WAS NEVER RETURN
TOMORROW WILL NOT BE TODAY
BACK THERE ARE NO WATCHES
BACK THE STORY OF OUR LIFE
AT HOME YOU ARE MY LOVE
THERE IS YOU, MY LOVE

IF I WAS BORN AGAIN
I WOULDN’T CHANGE A SINGLE NOTE
LIFE SPARED CLEAR UP
WHAT I HAVE IN MY POCKET
WRITING ABOUT LIFE DISTRACTS ME
I WOULDN’T CHANGE A SENTENCE
SILENT AS AIR ARE WORDS
I TELL THIS STORY TO THOSE WHO WANT TO HEAR IT
BUT THERE’S NO TURNING BACK…

Testo e Musica: Luca Di Martino

YOU ARE THE BEST SONG
I PUT MY NOTES IN IT ALL THE TIME
THAT YOU GET LOST AND I WAIT FOR YOU
YOU ARE A SOUND BANGING IN THE CHEST
YOU ARE SWEET AND NAUGHTY AND CURIOUS
YOU ARE A WIND THAT BLOWS HARD AND OPENS YOUR EYES
YOU ARE A SOUND TONIGHT
YOU ARE A BLANKET AND NOTHING IS MISSING WITH YOU
DAYS PASS BY RUN FALL AND DO NOT RETURN
ONCE UPON A TIME
TIMES CHANGE SHORTEN THEY WIDEN THEY MOVE AWAY
BUT LOVE COMES CLOSER

SOUND OF LOVE
WITH YOU CLOSE TO ME THE HOURS GO BY
NO NEED FOR LIGHT
WITH YOU IN THE DARK I LOSE MY HEART
SOUND OF LOVE
SOUND IN THE VEINS
YOU DON’T NEED TIME
THERE ARE CARESSES SINGING A SOUND OF LOVE

YOU ARE A RISING SUN BEETWEN WHO COMES TO HEAR AND TELL
YOU ARE A ROSE GROWING THORNY SMELLS AND COLORS
YOU ARE SALT IN THE SEA
YOU ARE THE MEANING OF MY SINGING
YOU ARE BEAUTIFUL IN A PATIENT AND RADIANT DRESS
YOU ARE A HEAVENLY STEP I SLOWLY WANT TO WATCH
YOU ARE A NIGHT STAR
AND IF IT GETS TIRED LOVE IS NOT MISSING
DAYS PASS BY RUN FALL AND DO NOT RETURN
ONCE UPON A TIME
TIMES CHANGE SHORTEN THEY WIDEN THEY MOVE AWAY
BUT LOVE COMES CLOSER
SOUND OF LOVE…

Testo: Biagio Di Gesaro
Musica: Alessandra Macellaro La Franca

EARS THAT DON’T HEAR
BLAND WORDS COME BACK
LISTENING AND BEING ASHAMED
I GET LOST AND CONFUSED
BUT IT DOESN’T MATTER
WE ARE NOT THE SAME PEOPLE
SPEECHES TO MILLIONS
AND THE SOUL FASTS
YOU ALWAYS LAND ON YOUR FEET
DRY TONGUE IN THE AIR
IN SIGHT THEY ARE PROFESSORS
AND TO DO IT IS DELAYED
WARS MAKE BATTLES
WHO BELIEVES THESE BELLS
THERE WAS A CHANCE TO CATCH
SO MANY MOUTHS TO CURSE

LIFE IS A WONDER
AND YOU LOOK LIKE ME
EVERY BREATH EVERY LIGHT OF THE SUN
EVERY CARESS YOU CALL LOVE
ANYWAYS, WHEREVER YOU ARE
WHO YOU ARE TAKE A STEP BACK
TIME FOR WINE AND WIND
YOUR DOING WILL BE MY SILENCE

LIVING WITH TWO VICES
RESPECT AND CARESSES
BREATH OF BITTER POWER
EYES THAT KNOW WHAT TO SAY
WHO WANTS TO COME BACK
THE LIGHT WILL COME FROM THE DARK
HOW YOU CLEAN YOUR HANDS
THE EVIL SEEMS HEALTHY TO YOU
LIFE IS A WONDER…

Testo e Musica: Luca Di Martino

LEAVING AND RETURNING
PUTTING AND REMOVING
DRESS AND UNDRESS
IF THERE IS A DAWN THERE WILL BE AN EVENING
TIME LOOKS LIKE US
TO WHOM HE LEAVES AND WHOM HE TAKES
YOU’RE IN THE AIR AND YOU LOSE YOUR WINGS
TOUCH THE GROUND OR TOUCH THE SEA
SEARCHING AND NOT FINDING
RUNNING AND WAITING
SILENCE AND REVELRY
DON’T DAZZLE YOURSELF WITH LOVE
TIME LOOKS LIKE US
TO WHOM HE LEAVES AND WHOM HE TAKES
LIKE THE RIVER TO THE SEA
NIGHT COMES AND YOU CAN DREAM

DREAM I DREAM OF A LIFE THAT IS SETTLING
I DREAM OF A HAND CARESSING A DREAM
IF I CLOSE MY EYES I SEE YOU IT’S A DREAM
A DREAM LOCKED INSIDE ME
DREAM I DREAM MY DAD WAKES UP IS A DREAM
IT’S JUST A DREAM THAT CARESSES THE NIGHT
IF I OPEN MY EYES I DON’T SEE IT IS A DREAM
A DREAM LOCKED INSIDE ME

FALLING AND RISING
LOSING AND CHANGING
CRYING AND PINING
WITHOUT MUSIC YOU CAN DANCE
HARVESTING AND PLANTING
SELLING AND SHOUTING
YOU CAN EVEN BUY THE MOON
IT’S NIGHT AND YOU CAN DREAM
THIS MIRROR MAKES YOU OLD
THIS STEP TAKES YOU FOR A WALK
THIS STORY IS ALWAYS THE SAME
LOSE THE CUNNING AND FIND THE FOOL
TIME RESEMBLES US
TO WHOM HE LEAVES AND WHOM HE TAKES
YOU’RE IN THE AIR AND YOU LOSE YOUR WINGS
TOUCH THE GROUND OR TOUCH THE SEA
DREAM I DREAM OF A LIFE…

Testo: Biagio Di Gesaro
Musica: Luca Di Martino

IT’S UP TO ME TO TALK ABOUT LOVE
WHICH DISRUPTS ABOUT THE ETERNAL HOURS
BUT IT TAKES A BIG HEART TO TELL ENOUGH
NO DREAM CAN WISH FOR A LIFE TO WAIT
I HAVE TURNED THE WORLD UPSIDE DOWN TO FIND A RARE FLOWER
WITH THE SUN BANGING ON IT I HOLD IT IN MY HANDS
EVEN THE WATER WON’T BREAK THE STONE
AND THE WIND THAT CRADLE IS A CARESS YOU KNOW

YOU DESERVE THE LOVE THAT REMAINS INSIDE YOU
THAT FOLLOWS YOU EVERYWHERE IF YOU WANT I CAN STAY
AND LOOKING AT YOU EARLY IN THE MORNING
THAT THREAD OF VOICE THAT IS NEAR YOU
YOU DESERVE THE LOVE THAT NEVER TIRES YOU
A WORRING FOR GOOD IS BESIDE YOU
AND LISTEN TO YOU IF YOU’RE SINGING
AND LEAN ON ME WATCHING

YOU COME FROM SOMEWHERE BUT I ALWAYS SPOKE TO YOU
TAKE IT EASY FOREVER I HAVE SAVED TIME
THE SIZE OF THESE ARMS IS THE SAME
SHORT ARE THE DISTANCES THAT KEEP US DIVIDED
MY LIFE STOPPED IN THE SILENCE OF WORDS
SHELTER IN OUR STEPS IS WHAT IT TAKES
IN THE TURN OF THE WORLD SERENE AND NOT TO KNOW
CHILDREN ARE OUR HEARTS WE ARE HOME AND DO NOT UNDERSTAND IT
YOU DESERVE THE LOVe…

Testo e Musica: Luca Di Martino

TRAVELLING BETWEEN TWO ISLANDS
WATER AND SALT SEPARATE US
I COME NOT FROM FAR AWAY
I HAVE A BIT OF MYSELF ON BOARD AND WHAT’S LEFT WILL KNOW
OF A WAVE THAT ACCOMPANIES THE WAKE
AND A HOPE THAT I TAKE AWAY
APPRECIATE WHAT YOU HAVE
YOU ARE RICHER THAN ME THAN YOU EVER KNOW
YOUR LAND HOLDS YOU BACK
MY SKY HAS LOST ITS STAR
BUT NOW I WANT TO DREAM
YOU KNOW I STAY BUT I WANT TO COME BACK

MAMA AFRICA MAMA AFRICA HOW MANY CHILDREN AROUND THE WORLD
MAMA AFRICA MAMA AFRICA DON’T TELL ANYONE ABOUT YOUR TASTES
MAMA AFRICA MAMA AFRICA HOW MANY NIGHTS TALK ABOUT YOU
MAMA AFRICA MAMA AFRICA IF I CALL YOU STILL ANSWER ME

THE TRIP IS ALWAYS IN BALANCE
BETWEEN WHAT I DON’T KNOW AND WHAT I DON’T HAVE
I GOT SOME CHANGE IN MY POCKET
I’LL HAVE ENOUGH TO LIVE ON AND THEN WHAT HAPPENS TO IT
OF A NEW TIME OR A MERRIMENT
I HAVE HOPE FOR COMPANY
I SMILE IN THE CLOUDS
BETWEEN SILENCE AND THE SUN AND MY FREEDOM
THERE IS A HAPPY ISLAND
THIS WIND WHERE IT WILL TAKE ME
I WALK BY THE SEA
YOU KNOW I STAY BUT I WANT TO COME BACK

MAMA AFRICA MAMA AFRICA HOW MANY CHILDREN AROUND THE WORLD
MAMA AFRICA MAMA AFRICA DON’T TELL ANYONE ABOUT YOUR TASTES
MAMA AFRICA MAMA AFRICA HOW MANY NIGHTS TALK ABOUT YOU
MAMA AFRICA MAMA AFRICA IF I CALL YOU STILL ANSWER ME
MAMA AFRICA MAMA AFRICA SUCH A HEAT WHEN THE SUN COMES UP
MAMA AFRICA MAMA AFRICA YOUR TASTES I STILL FEEL THEM
MAMA AFRICA MAMA AFRICA HOW MANY SLOW STEPS IN THE STREETS
MAMA AFRICA MAMA AFRICA IF I CALL YOU STILL ANSWER ME

 

Testo e Musica: Luca Di Martino

THE PROPELLER HARDLY TURNS THE LIFE
TURN THE PAGES SHUFFLE THE CARDS
IT’S NOT JUST TIME THAT PASSES
STAY STRONG AND FEEL THE YEARS GROW
LOOK AND LAUGH AT WHO MEETS YOU
TURN YOUR HAND AND MIX THE COLORS
DON’T BE AFRAID IT’S JUST A TOUCH OF LIFE
LISTEN SHE’S JUST A GOOD COMPANION

AND TONIGHT DON’T WASTE TIME
GO AND WAKE UP DREAMS
YOU HAVE A SKY OF STARS
WE ARE WATER AND POETRY

TWIRL THE PROPELLER GOES SLOW THROUGH THE NIGHT
HOLD MY HANDS I’LL GET CLOSE TO YOU
DROP OF WATER SALT GRAIN
WE HUG LIKE WE ARE THE SEA
THE SAME FATE TAKES US FAR AWAY
THE SAME BREATH BRINGS US CLOSER TO THE SHORE
DON’T BE AFRAID IT’S JUST A TOUCH OF LIFE
LISTEN SHE’S JUST A GOOD COMPANION

AND TONIGHT DON’T FEEL COLD
GO UNVEIL YOUR DREAMS
WE ARE ONLY UNITED HANDS AND PRAYER
WE ARE WATER AND POETRY

AND TONIGHT DON’T LOOK FOR MEANING
NOTHING REMAINS TO US YOU KNOW
WE ARE THE SEA AND THE HEARTBEAT OF WINGS
WE ARE WATER AND POETRY
WE ARE WATER AND POETRY

Testo e Musica: Biagio Di Gesaro

THE WIND BLOWS A WIND OF A FEAST
BRINGS A DROP A CLOUD OF EARTH
I WANT TO SING I WANT TO PLAY
I WANT TO FORGET TO GET TIRED OF DANCING
ALL THE TIME THE WIND BLOWS
OPEN THESE DOORS AND TAKE AWAY THESE THOUGHTS
ALL IS QUIET ALL IS A FEAST
LOOKING AT THIS WORLD AND LAUGHING AT LIFE
HEAR THE SONG THE EVENING SONG
HEARING THE VOICE THE VOICE OF THE HEART
HEAR PLAYING A THOUSAND STARS
SPEND THE HOURS AND THEN THE DAYS
THIS SWEET SONG FLIES AND MIGRATES
WAKES SOULS AND OPENS EYES
TO GIVE US A SENSE OF FEELING
FAR AWAY COMES UP TO THE SKY

CLOUD OF EARTH MAKE IT SOON TO RAIN
PUT OUT THIS FIRE WET THESE HEARTS
CLOUD OF EARTH DROP OF LOVE
FOR ALL ONE COLOUR FOR ALL THE SAME ROOF

BLOW OH WIND BRING THIS CLOUD
DON’T WASTE YOUR TIME IT’S A DESIRE TO PARTY
THIS DROP OF LOVE IN THIS GREAT SKY
YOU THINK IT CAN’T BE ENOUGH BUT YOU STILL RAIN
WITHOUT SHELTER SOON FROM THE RAIN
WE ALL EXPECT TO GET WET
HERE IS THIS DROP OF LOVE
DANCING PEOPLE START THE PARTY
CLOUD OF EARTH…

Testo e Musica: Luca Di Martino

I LEAVE YOU A SONG
YOU CAN TAKE THESE WORDS
AND DEFEND THEM IN YOUR SOUL
I LEAVE YOU A FLOWER
YOU CAN GET HER COLORS
AND COLOR YOUR LIFE DAY TO DAY
FROM DAY TO DAY
I GIVE YOU TIME
YOU CAN COLLECT YOUR RICHES
BUT TIME FLIES AND GOES BY

I LEAVE YOU THE SUN
YOU CAN LOOK AT YOUR HANDS
A CARESS COSTS NOTHING BUT SOWS LOVE
I’LL LEAVE YOU ALONE
WITHOUT HAVING AND WITHOUT GIVING
GOOD LUCK ACCOMPANIES YOU DAY TO DAY
FROM DAY TO DAY
I GIVE YOU TIME…

1. A TIA CA NUN CI CRIDI

Questa canzone è ispirata alle vicende di Don Eugenio, protagonista della commedia teatrale “I 4 briganti” di Paolo Cappelloni. La trama trova molte attinenze con le vicende dei giorni nostri: il senso di smarrimento, i piccoli e grandi problemi d’amore, di fede, di fame, il bisogno di ottenere ciò che serve con l’unico modo che si conosce cioè con la prepotenza, e infine la voglia di vivere e sognare con la libertà di credere che il mondo possa cambiare per amare.

2. FINU A CCA’

In questa canzone si fa il punto della propria vita, del tempo che ha scandito le esperienze più importanti, si canta di ciò che si è costruito passo dopo passo, l’immagine di un quadro “arripizzatu” che si vuole ricomporre attraverso tutto ciò che si è desiderato. Come del mare è impossibile guardare il fondo così nessuno si perde fino a quando ci sarà desiderio di reinventare la vita giorno dopo giorno. Quello che siamo darà sempre un senso ai nostri passi.

3. ACCHIANA

Sentire il tempo che cambia, un tempo moderno che ci tiene fermi, quando scorriamo pagine di uno schermo luminoso, con un semplice gesto, ci sembra di avere il mondo tra le mani. Ci sentiamo padroni di tutto e crediamo di guardare la vita da altezze infinite, quando in realtà è una clessidra da ribaltare, un bisogno di risalire dal fondo, “acchiana, acchiana” è il grido di aiuto dell’uomo moderno.

4. LIBERI

Credere in qualcosa è sinonimo di libertà, ti porta ad abbattere qualsiasi muro che ti proibisce di realizzarla, a “stringere le spine” e non farti male, ad andare oltre te stesso, perché la libertà non conosce confini, è un lungo viaggio dove sveli chi sei.

5. NARRE’

E’la canzone che dà anche il titolo all’album, narrè significa ritrovare il senso della vita nel momento in cui, indipendentemente dalla propria volontà, accade qualcosa che ci costringe a fermarci. Nel guardarsi indietro c’è il rispetto e la consapevolezza di tutto ciò che si è stati, significa trovare la spinta per far ripartire il motore per il proprio domani.

6. SONU D’AMURI

Questo brano descrive musicalmente l’amore, raccontandolo come una dolce melodia che entra nel cuore e non ti abbandona più, un suono che diventa luce nei momenti bui, che dà il senso a tutto quello che succede, come le note di una melodia che non ti stanchi mai da ascoltare. I tempi cambiano, si accorciano, si allargano e si allontanano ma l’amore ci avvicina.

7. U ME SILENZIU

Si tratta di una canzone di denuncia contro tutti i poteri forti, tante le voci e tante le bugie che distolgono l’attenzione ai veri problemi della società. Parole che il tempo svelerà nella loro vera essenza. Parole che avranno come eterna risposta il nostro silenzio.

8. SONNU

Il sogno è un rifugio della realtà, è quella dimensione dove puoi ‘vivere’ nel passato, presente e futuro, reale o immaginario. Ci sono sogni dai quali non vorresti svegliarti mai, nei quali ‘vivi’ bene, perché per un attimo rivedi e ritocchi qualcuno che hai perso, ma se apri gli occhi ti accorgi che è stato solo un bel sogno che rimane dentro te, lasciandoti una bella sensazione.

9. N’ANTISA DI BENI

E’una canzone d’amore, è la preoccupazione di non amare mai abbastanza, di non far felici le persone che ci stanno accanto e non accorgersi che tutto ciò che si è costruito assieme ha le sembianze di un figlio. Essere sereni e non capirlo è la normalità che si cerca nel condividere la vita con chi amiamo.

10. MAMMA AFRICA

Questo brano racconta la storia di un ragazzo di colore, costretto a vivere con nostalgia lontano dalla propria terra, dai propri affetti, dalla propria “ricchezza”. Nonostante tutto riesce a rifarsi una vita, a trovare una “seconda famiglia” in un paese della Sicilia. Ma nessuna sistemazione, nessuna libertà, riesce a fargli dimenticare quella voglia di ritornare… è il legame indissolubile di ogni figlio verso ogni mamma.

11. D’ACQUA E POESIA

Tante volte si ha paura di non riuscire a realizzare il proprio sogno, tutto sembra remare contro o andare a stento… ma non bisogna mai perdersi d’animo, serve essere come l’acqua, capaci di scorrere e non fermarsi, perché il nostro insistere sarà la nostra più grande realizzazione e diventerà una meravigliosa poesia.

12. UCCIA D’AMURI

Ancora una volta la forza dell’elemento naturale dell’acqua trova spazio in una canzone. Stavolta è lo scorrere del tempo raffigurato in un’immagine di un fiume che modella le rocce, la forza di ogni singola goccia d’acqua che unita alle altre riesce a scalfire anche la più dura pietra.

13. TI LASSU U TEMPU

Lasciare al domani qualcosa di noi è un pensiero che ogni tanto viene ad ogni essere umano. Anche lasciare una canzone è un magico evento, donare agli altri quelle note che sanno di noi, che hanno bisogno di un tempo e che rimangono nel tempo.

Backstage Narrè

RINGRAZIAMENTI

Carlo Mercadante
Leonardo Bruno
Martina Angeletti
Maria Ilenia Crifò Ceraolo
Giuseppe Bruno
Pino Re
Fortunato Scimeca
Gloria Grisanti
Mariano Tarsilla
Sergio Carnevale
Roberto Pascal Presidente del
Volo Club ALBATROS Termini Imerese (Pa)
e i Comandanti Luigi Gueli e Salvo Matranga